Mátra szőlőskert Budapest Balaton erdei út

Bemutatkozás

A vidra Kirán­duló Klub 2018 tava­szán jött lét­re bu­da­pes­ti egye­te­mis­ta fia­ta­lok szer­ve­zésé­ben. A "vidra" szó a ke­reszt­ne­vünk kez­dő­be­tűi­ből állt össze: Viki, Isti, Dani, Réka és Atesz; iga­zi ter­mé­szet­bo­lond, é­vek óta e­gyütt tú­rá­zó bará­ti tár­sa­ság va­gyunk. Azt ta­pasz­tal­tuk, hogy sok ko­runk­be­li fia­tal, bár szí­ve­sen ki­rán­dul­na sza­bad ide­jé­ben, még­sem te­szi kü­lön­bö­ző o­kok­ból ("Nem tu­dom, hová men­jek.", "Á, én biz­tos el­té­ved­nék.", "Nincs ki­vel.", "Nincs i­dőm i­lyet szer­vez­ni" stb.).

Ezért elha­tároz­tuk, hogy klu­bot ala­kí­tunk, és rend­sze­res prog­ra­mok­kal lehe­tősé­get kíná­lunk a ter­mé­szet­já­rás­ra az ér­dek­lődő fia­ta­lok­nak. Min­ket is meg­le­pett, hogy a klub mi­lyen ha­mar ki­nőt­te ma­gát: ki-ki hoz­ta a pár­ját, bará­tait, te­sót, sőt, még a na­gyit is! En­nek örö­mére jú­ni­us­ban el­ké­szült a vidra Ki­rán­duló Klub hon­lap­ja, így prog­ram­jaink most már bár­ki szá­má­ra elér­he­tőek. Csat­la­kozz hoz­zánk Te is!

Kirándulj velünk!

Kirán­dulá­sa­ink min­den­ki szá­má­ra nyi­tot­tak, nem­csak egye­temis­tákat, ha­nem kicsi­ket és na­gyo­kat, fia­talo­kat és idő­se­ket egya­ránt szere­tet­tel vá­runk! Min­den hó­nap­ban há­rom tú­rát szer­ve­zünk: az el­ső álta­lá­ban egy kelle­mes er­dei sé­ta könnyű tere­pen, ami­re hoz­ha­tod a kiste­sót vagy a­kár nagy­ma­mát, nagy­pa­pát is. A má­so­dik tú­rát első­sor­ban azok­nak szán­juk, a­kik a szép kilá­tá­sért cse­ré­be nem riad­nak vissza oly­kor egy-egy mere­de­kebb sza­kasz­tól, egy kis szik­la­má­szás­tól sem. Ne i­jedj meg, egy jó tú­ra­ci­pőn kí­vül sem­mi­lyen spe­ciá­lis fel­sze­relés­re nem lesz szük­sé­ged! Eze­ken a ki­rán­dulá­so­kon is jel­zett tu­ris­taös­vénye­ket köve­tünk. Vé­gül, de nem utol­só sor­ban, a har­ma­dik ki­rán­dulás cél­ja, hogy a fő­vá­ros­tól távo­labb eső, vi­dé­ki ki­rán­duló­he­lyek­re is el­jus­sunk, ott tú­ráz­zunk vagy vá­rost néz­zünk, meg­is­mer­ked­jünk a he­lyi ne­ve­zetes­ségek­kel. Min­den ki­rán­dulá­sunk egy­na­pos, szál­lást se­hol nem fog­la­lunk.

Hogyan tudsz csatlakozni hozzánk?

A kirán­dulá­so­kon va­ló rész­vé­tel re­giszt­ráci­óhoz kö­tött, de a re­giszt­rá­ció in­gye­nes, csak azt sze­ret­nénk tud­ni, hány fő­re, mi­lyen össze­téte­lű cso­port­ra szá­mít­ha­tunk. Az er­dei-hegyi gya­log­túrák ese­tében nincs lé­tszám­korlát, és a rész­vé­tel ter­mé­szete­sen in­gye­nes. (A fel­me­rülő költ­sé­gek­ről - tö­meg­köz­le­ke­dés, en­ni-inni­való stb. - min­den­ki maga gon­dos­ko­dik.) Ha ezek­hez csat­la­koz­nál, je­lent­kezz leg­ké­sőbb a tú­rát meg­elő­ző na­pon éj­fé­lig! A tö­meg­közle­kedés­sel nehe­zen meg­kö­zelít­hető ki­rán­duló­he­lyek elé­résé­hez buszt bére­lünk. Az úti­költ­sé­get a részt­ve­vők lét­szá­má­tól füg­gő­en ará­nyo­san oszt­juk el, maxi­má­lis lét­szám: 45 fő. Ha bu­szos tú­rán sze­ret­nél részt ven­ni, je­lent­kezz leg­ké­sőbb 1 hét­tel a terve­zett idő­pont e­lőtt!

Ha jelent­kez­tél egy ki­rán­dulás­ra, de még­sem tudsz el­jön­ni, kér­lek, je­lezd ne­künk e-mail­ben!

Soron követ­kező prog­ram­jaink­ról a Kirándulások menü­pont­ban tájé­kozód­hatsz.

Ha úgy döntöt­tél, csat­la­ko­zol va­la­me­lyik kö­zel­gő kirán­dulá­sunkhoz, a Regisztráció menü­pont­ban tudsz jelent­kezni a prog­ram­ra. A re­giszt­ráció in­gye­nes.

Ismerj meg minket!

Viki
Viki

Sziasztok!
Viki va­gyok, 22 é­ves bio­ló­gia sza­kos e­gye­te­mi hall­ga­tó. Az öko­ló­gia szak­i­rányt vég­zem, és mel­let­te kör­nye­zet­vé­delem­mel fog­lal­ko­zom egy ak­ti­vis­ta sze­rve­zet tag­ja­ként, il­let­ve ön­kén­tes­ként be­se­gí­tek egy ál­lat­men­he­lyen. Imá­dom az ál­la­to­kat, há­rom macs­kám, két pa­pa­gá­jom és egy le­gu­á­nom van ott­hon.

Isti
Isti

Sziasztok!
Isti va­gyok, 21 é­ves, és me­te­oro­ló­gus­nak ké­szü­lök. Gye­rek­ko­rom ó­ta ér­de­kel a klí­ma­vál­to­zás, és hogy ez mi­lyen ha­tás­sal van az idő­já­rás­ra, s ez­ál­tal az éle­tünk­re a min­den­na­pok­ban. A ta­nu­lás mel­lett hob­bim a ki­rán­du­lás, a ter­mé­szet­já­rás, a vi­har­fel­hő-fo­tó­zás, va­la­mint a ze­ne, a kon­cer­tek­re já­rás.

Dani
Dani

Helló!
Daninak hív­nak, 23 é­ves va­gyok, és in­for­ma­ti­kát hall­ga­tok. A ter­mé­szet sze­re­te­tét a szü­le­im­től örö­köl­tem, a­kik már egé­szen ki­csi ko­rom­tól fog­va vit­tek ma­guk­kal tú­ráz­ni, sá­to­roz­ni. Kö­zép­is­ko­la óta ak­tí­van spor­to­lok: brin­gá­zom, szik­lát má­szom, ú­szom és raf­tin­go­lok.

Réka
Réka

Sziasztok!
A nevem Réka, 20 é­ves va­gyok, a ré­gi ko­rok és kul­tú­rák sze­rel­me­se, így ter­mé­sze­te­sen ré­gé­sze­tet ta­nu­lok. A "ki­rán­du­lás" szó szá­mom­ra több di­men­zi­ót je­löl: hi­szen nem­csak tér­ben, de idő­ben is el­tá­vo­lod­ha­tunk messzi­re, és iz­gal­mas fel­fe­de­zé­se­ket te­he­tünk mind a ter­mé­szet szép­sé­ge­it, mind az el­múlt év­szá­za­dok tör­té­ne­ti em­lé­ke­it il­le­tő­en.

Ati
Atesz

Helló!
Atesz vagyok, 22 é­ves, és "ha nagy le­szek", föld­rajz­ta­nár le­szek. Kis­gye­rek­ként fel­fe­de­ző­nek ké­szül­tem, de azt mond­ták, már nincs fel­fe­de­zet­len hely a vi­lá­gon... Nem ér­tem - hi­szen ha még nem jár­tam ott, szá­mom­ra fel­fe­de­zet­len, nem? A ba­kancs­lis­tám túl hosszú vagy túl rö­vid, a­hogy tet­szik: be­jár­ni és fel­fe­dez­ni a vi­lá­got.