Régebbi túráink

Régebbi túráink

Szilvásvárad

Szilvásvárad Szilvásvárad

2018. augusztus 25.

Nagy-Kevély

Teve-szikla Nagy-Kevély

2018. augusztus 12.

Sorrento

Sorrento Sorrento

2018. augusztus 5.

Szilvásvárad

2018. augusztus 25.

Augusz­tusi har­ma­dik ki­rán­dulá­sunk Szil­vás­vá­rad­ra, a Sza­laj­ka-völgy­be veze­tett. A Bükk­ben ta­lál­ha­tó tele­pü­lés nép­sze­rű ki­rán­duló- és pihe­nő­hely a kör­nyék ter­mé­szeti szép­sé­gei és tú­rá­zási lehe­tősé­gei ré­vén. Ezút­tal kife­jezet­ten csa­lád- és gye­rek­ba­rát ki­rán­du­lást ter­vez­tünk sok iz­gal­mas prog­ram­mal.

Kisva­sút­tal a Fá­tyol-víze­sés vég­ál­lomá­sig utaz­tunk, ahon­nan to­vább­sétál­tunk a Fel­ső-tóig, majd a mere­dek turis­taú­ton fel­mász­tunk az Is­tál­lós-kői ős­em­ber­bar­lan­gig. A vissza­út so­rán meg­íz­lel­tük a Sza­laj­ka-for­rás tisz­ta, hi­deg vi­zét, így felü­dül­ve in­dul­tunk to­vább a pa­tak men­tén, hogy meg­csod­ál­juk a mész­tu­fa lép­cső­kön csör­ge­de­ző Fá­tyol-víze­sést. Ezu­tán er­dei mes­ter­embe­rek mun­ká­ival is­mer­kedhet­tünk a Sza­bad­téri Er­dei Múze­um­ban.

Tovább­halad­va meg­cso­dál­tuk a füg­gő­leges szik­la­fal­ból elő­törő Szik­la-for­rást, majd - e­béd­idő lé­vén - jö­he­tett a piszt­ráng­kós­to­lás! A Nagy-tó mel­lett elsé­tálva muf­lo­nokat és dám­vada­kat is lát­tunk az út­men­ti vad­be­muta­tó terü­letén. A tele­pülés­re vissza­érve bobo­zás és ka­land­park várt a vál­lal­kozó ked­vű­ekre.

Nagy-Kevély

2018. augusztus 12.

A Nagy-Kevély a Pi­lis hegy­ség 534 mé­ter ma­gas csú­csa gyö­nyö­rű kilá­tás­sal a Bu­dai-hegy­ség­re. Pilis­boros­jenő­ről kö­ze­lítet­tük meg mere­dek kap­ta­tón ka­pasz­kod­va felfe­lé a piros turis­tajel­zé­sen ha­lad­va, majd rö­vid kité­rőt tet­tünk a piros jelzé­sen az E­züst-hegy­re. Ma­rad­va a piros jel­zé­sű ösvé­nyen távo­li menny­dör­gé­sek köze­pette ér­tük el a Nagy-Ke­vélyt. A dolo­mit­szik­lás hegy­te­tő­ről bá­mu­latos lát­kép tá­rult e­lénk dél­re a Bu­dai-hegy­ség­gel, é­szak-nyu­gat­ra, a Pi­lis vonu­latai fö­lött pe­dig ha­tal­mas vi­har­felhő­vel. Sze­ren­csére nem sza­kadt ránk az ég, a fel­hők távo­lod­tak, így a Ke­vély-nyer­get már napsü­tés­ben értük el.

Rátérve a kék turis­tajel­zésre lee­resz­ked­tünk a mere­dek ösvé­nyen a Szó­dás-bar­lang­hoz. Itt a bát­rab­bak vál­lal­koz­hat­tak egy kis szik­la­más­zás­ra a kő­fül­ké­hez, majd on­nan még né­hány mé­ter­rel fel­jebb szép kilá­tá­sért cseré­be. A rö­vid pihe­nő után az Or­szá­gos Kéktú­ra jel­zé­sét kö­vet­ve az "egri vár" rom­jai fe­lé vet­tük az i­rányt.

Gárdonyi Géza Eg­ri Csil­la­gok c. regé­nyé­ből 1968-ban ké­szült film Vár­ko­nyi Zol­tán ren­de­zésé­ben. Az eg­ri vár ostro­má­nak for­ga­tásá­hoz itt, a Nagy-Ke­vély lábá­nál épí­tet­ték meg a dísz­le­tet. A ro­mok iga­zi kö­zép­kori vá­rat idéz­nek.

Utunk utol­só látni­való­ja a Teve-szik­la volt, a­mit a kék jelzé­sen to­vább­halad­va ér­tünk el. Míg e­gyik olda­lon a kü­lön­leges for­má­jú szik­la­kép­ződ­ményt cso­dál­hat­tuk meg, má­sik irány­ba néz­ve a Nagy-Ke­vély maga­so­dott a tisz­tás fölé. A Kál­vá­ria-hegy mel­lett elha­lad­va a jelvzés Pilis­boros­jenő­re veze­tett vissza min­ket.

Sorrento

2018. augusztus 5.

A név csaló­ka: nem, nem Olasz­or­szág­ban jár­tunk, ha­nem a Bu­dai-hegy­ség e­gyik leg­szebb ré­szén, a vad­regé­nyes, medi­ter­rán han­gu­latot idé­ző, feny­ves­erdő­vel körül­vett Sor­rento-szik­lák­nál.

Buda­örsről in­dul­va elő­ször a város­rész fe­lett maga­sodó Csí­ki-hegyek dim­bes-dom­bos, hol lige­tes, hol ko­pár, dolo­mit­gye­pes terü­letén ka­lan­doz­tunk a sárga turis­tajel­zést kö­vet­ve. A Szál­lás-he­gyet és a Szek­ré­nyes-he­gyet meg­ke­rülve, a feny­ves-borí­totta Kies-völ­gyön ke­resz­tül sétál­tunk fel a Sor­rento csip­kés szik­lage­rin­cé­hez, és meg­pi­hen­tünk ki­csit a bá­mu­latos dolo­mit­szik­lák tövé­ben.

Vissza­felé más útvo­nalat vá­lasz­tot­tunk: a Szál­lás-hegy u­táni út­elá­gazás­nál e­lőbb a sárga +, majd a piros + jel­zést kö­vet­ve a 343 mé­ter ma­gas Far­kas-he­gyet vet­tük cél­ba. Az egy­kori far­kas-hegyi repü­lőtér­re emlé­kezvve vi­tor­lázó-em­lék­mű áll a he­gyen, és káp­rá­zatos pano­ráma nyí­lik a Csí­ki-hegyek­re és a Bu­da­örs fe­letti Od­vas-hegy (315 m) nagy púp­ja­ira.

A Farkas-he­gyet el­hagy­va pik­tor­tégla-üre­geket keres­tünk a sárga  turis­tajel­zésű ös­vény men­tén, ám több­ségü­ket már telje­sen be­nőt­te a nö­vény­zet. A Buda­örsi-hegy meg­ke­rülé­sével, ké­nyel­mes er­dei sé­ta u­tán Csil­le­bér­cen fe­jez­tük be tú­rán­kat.

Eger, Egerszalók

Egerszalók Eger

2018. július 29.

Prédikálószék

Prédikálószék Dobogókő

2018. július 14.

Hárs-hegy

János-hegy Nagy-Hárs-hegy

2018. július 8.

Eger, Egerszalók

2018. július 29.

Júliusi bu­szos ki­rán­dulá­sunk úti­célja a Bükk-hegy­ség két ked­velt váro­sa, Eger és Eger­sza­lók volt. A déle­lőt­töt vá­ros­nézés­sel töl­töt­tük Eger­ben, délu­tán pe­dig az eger­szaló­ki él­mény­für­dő gyógy­vi­zében már­tóz­tunk meg.

Eger látni­valói ter­mé­szete­sen nem sű­rít­he­tők be fél nap­ba, így egy rö­vid belvá­rosi sé­ta u­tán a fő hang­súlyt ma­ga a vár kap­ta. Be­jár­tuk a vár­ud­vart, a rom­ker­tet és fo­tóz­tuk a vá­rost a Kál­vá­ria-domb­ról, megte­kin­tet­tük a góti­kus püs­pö­ki palo­tában a Do­bó Ist­ván Vár­mú­zeum ki­áll­ítá­sát a vár tör­té­neté­ről, a tö­rök ko­ri vég­vári élet­ről. Jár­tunk a püs­pö­ki palo­ta föld­szint­jén, a Hő­sök ter­mé­ben, a­hol Do­bó Ist­ván vár­kapi­tány em­lé­két már­vány sír­em­léké­nek fedő­lapja őr­zi. Nem ma­rad­ha­tott ki a prog­ram­ból a pa­nop­ti­kum, illet­ve a kö­zép­kori kín­zó­eszkö­zöket be­mu­tató bör­tön­kiáll­ítás sem, majd veze­tett sé­ta kala­uzolt min­ket vé­gig a kőtá­ron és a kaza­matá­kon. Vé­gül Gár­do­nyi Gé­za sír­já­nál emlé­kez­tünk meg a nagy­sze­rű író­ról.

A finom étter­mi e­béd és az eg­ri borok kós­tol­gatá­sa után az eger­szaló­ki gyógy­für­dő­ben várt ránk egy kis ki­kap­csoló­dás. Eger­sza­lók Eu­rópa-szer­te egye­dül­álló kü­lön­leges­sége, hogy a mély­ről fel­tö­rő 65-68 Cel­sius fo­kos, kálci­um­ban, nátri­um­ban, mag­né­zium­ban és kén­ben gaz­dag hidro­gén­kar­boná­tos gyógy­víz lehű­lése­kor keve­sebb ol­dott anya­got tud meg­tar­tani, e­zért kicsa­pód­va úgy­ne­vezett só­dom­bot hoz lét­re, ami­hez ha­son­lót csak Tö­rök­or­szág­ban és az USA-ban, a Yellow­stone Nem­ze­ti Park­ban talá­lunk.

Dobogókő - Prédikálószék

2018. július 14.

Egyesek úgy tart­ják, Dobo­gókő a Föld "szív­csak­rája". Nem tud­juk, való­ban ren­del­ke­zik-e kü­lön­leges ener­giák­kal, egy azon­ban bizo­nyos: Dobo­gókő és kör­nyé­ke iz­gal­mas ki­rán­duló­helye­ket, ámu­latba­ejtő pano­rámát és iga­zi fel­töl­tő­dést kí­nál a túrá­zók­nak.

Ezúttal Dobo­gókő nem az úti cé­lunk, ha­nem kiin­duló­pon­tunk volt a Prédi­káló­szék nevű csúcs­hoz és a Vadál­ló-kö­vek­hez. Miu­tán ki­gyö­nyör­köd­tük ma­gun­kat Do­bo­gó­kőn, a piros turis­tajel­zést követ­ve meg­kezd­tük fel­fe­lé tar­tó er­dei sé­tán­kat a 639 mé­ter ma­gas Prédi­káló­szék­hez. Út­köz­ben, a lom­bok közt már ki-ki­lát­tunk a Duna­ka­nyar­ra, de az iga­zán le­nyű­göző lát­vány fent, a csú­cson foga­dott min­ket. A hi­deg­front utá­ni sze­les, hű­vös idő­ben egy­mást ker­get­ték a fel­hők a Du­na és a he­gyek fe­lett, hogy az­tán né­hány perc­re elő­buk­kan­jon a nap, és fény­ár­ban fü­rössze Vi­segrá­dot, Nagy­ma­rost, Ze­be­gény kör­nyé­két és a Bör­zsöny vonu­lata­it.

A legiz­gal­ma­sabb, és egy­ben fizi­kai­lag leg­meg­eről­te­tőbb sza­kasz ezu­tán követ­ke­zett: a Vadál­ló-kö­vek. Mere­dek, csú­szós, szik­lás-kavi­csos tere­pen, fá­tól fáig ka­pasz­kod­va eresz­ked­tünk lefe­lé a Prédi­káló­szék­ről a Vadál­ló-gerin­cen, a­hol érde­kes for­má­jú szik­la­kép­ződ­mé­nyek so­ra emel­kedik: a Vadál­ló-kö­vek. Nem­csak alak­juk, ne­vük is bi­zarr: Ár­pád trón­ja, Fel­ki­áltó­jel, Füg­gő­kő, Bun­kó, Szé­les­to­rony és Nagy­tus­kó. A szik­lák közt a Du­na­ka­nyar­ra, a Rám-sza­ka­dék völ­gyé­re nyí­lik pano­ráma.

Miután mind­annyian sze­ren­csé­sen leju­tot­tunk, a piros jelzé­sen halad­va ér­tük el Dö­möst, élmé­nyek­ben gaz­dag tú­ránk itt ért vé­get.

Hárs-hegy

2018. július 8.

A júliusi el­ső ki­rán­dulá­sunk egy könnyed er­dei sé­ta volt a Bu­dai-hegy­ség legis­mer­tebb, leg­ked­vel­tebb, leg­töb­bek ál­tal láto­ga­tott ré­szén: Nor­ma­fától a Já­nos-he­gyen és a Nagy-Hárs-he­gyen át a Kis-Hárs-he­gyig tar­tott az u­tunk.

Normafa és a Szent An­na-rét nép­sze­rű kirán­duló-, pikni­kező-, té­len síe­lő- és szán­kó­zó­hely; ezút­tal a ki­rán­duló­cso­port­beli gye­re­kek a ját­szó­tér ki­pró­bálá­sá­val kezd­ték a tú­rát. U­tunk in­nen ve­ze­tett fel az 527 mé­ter ma­gas Já­nos-hegy­re a kék   tu­ris­tajel­zé­sen. Bár egy ki­csit bo­ron­gó­san in­dult a nap, az Er­zsé­bet-kilá­tó tete­jé­ről re­mek pa­norá­ma nyílt a Bu­dai-hegy­ség­re és a fővá­rosra.

Ezután a Nagy- és a Kis-Hárs-hegy volt a kitű­zött cél. A piros turis­tajel­zést kö­vet­ve a Szép­ju­hász­né­ig sétál­tunk, on­nan a sárga jelzé­sen veze­tett to­vább az u­tunk a 454 mé­ter ma­gas Nagy-Hárs-hegy csú­csán ál­ló Kaán-Károly-ki­látó­hoz. A Hárs-he­gyi-nye­reg men­tén, rö­vid sé­ta és egy kis emel­kedő (sárga turi­stajel­zés) u­tán ér­tünk fel a 362 mé­ter ma­gas Kis-Hárs-hegy csú­csá­ra, a Ma­ko­vecz Imre-kilá­tó­hoz. Itt költ­öt­tük el az ebé­dün­ket a kör­nye­ző dom­bok, he­gyek szép­ségé­ben gyö­nyör­köd­ve, és a zöld + jel­zést kö­vet­ve sétál­tunk vissza lá­bunk a­latt elte­rülő vá­ros terü­leté­re.

Szentendre

Szentendre Szentendre

2018. június 24.

Holdvilág-árok

Holdvilág-árok Holdvilág-árok

2018. június 16.

Árpád-kilátó

Apáthy-szikla Apáthy-szikla

2018. június 9.

Szentendre

2018. június 24.

Előző túránk Szent­end­rén ért vé­get, de ak­kor már se i­dőnk, se ener­gi­ánk nem ma­radt ar­ra, hogy szét­néz­zünk, e­zért elha­tároz­tuk, hogy egy tel­jes na­pot szen­te­lünk en­nek a han­gu­latos, fes­tő­ien szép vá­ros­nak.

A Duna­ka­nyar kapu­jában, a Viseg­rádi-hegy­ség és a Szent­end­rei-Duna ta­lál­kozá­sánál talál­ható vá­ros több­fé­lekép­pen meg­kö­zelít­hető, mi a hajó­kirán­dulás mel­lett dön­töt­tünk. A vá­ros­né­zés így a Du­na-par­ton in­dult, és az óvá­ros szí­nes for­ga­tagá­ban foly­ta­tó­dott. Vé­gig­jár­tunk a fele­keze­ti sok­szí­nűség­ről árul­kodó szá­mos temp­lo­mot, és a Temp­lom tér­ről, a Ke­resz­telő Szent Já­nos-plé­bá­nia­temp­lom teré­nek ma­ga­sából lete­kin­tet­tünk a vá­ros­ra. A kép­ző­művé­szeti tárla­tok soka­sága kö­zül ki-ki ízlé­se sze­rint vá­laszt­ha­tott: a Czó­bel Bé­la Mú­ze­um­ba, a Kmet­ty Mú­ze­um­ba vagy a Ko­vács Mar­git Mú­ze­um­ba vál­tot­tak je­gyet túra­társa­ink. A gaszt­ro­nómi­ai élmé­nyek sem ma­rad­hat­tak el: e­béd u­tán mind­annyi­an e­gyütt néz­tük meg (és vásá­rol­tuk fel...) a ki­hagy­hatat­lan Sza­mos Mar­ci­pán Mú­ze­umot.

Délután a szent­end­rei Sza­bad­téri Nép­raj­zi Mú­ze­umot, köz­is­mert ne­vén a Skan­zent lá­to­gat­tuk meg. Ki­csik­nek, na­gyok­nak egya­ránt él­ményt je­len­tett a Ma­gyar­or­szág kü­lön­bö­ző táj­egy­sége­inek né­pi épí­tésze­tét, kul­tú­ráját, élet­mód­ját, e­gyes nép­ha­gyomá­nyait bemu­tató ál­lan­dó ki­állí­tás.

Holdvilág-árok

2018. június 16.

A misztikus nevű Hold­vi­lág-árok a Pi­lis e­gyik leg­szebb, leg­vad­regé­nye­sebb, ka­nyon­sze­rű szur­do­ka. Tú­ránk kiin­duló­pont­ja a Csi­kó­váral­jai turis­ta­ház busz­meg­álló volt a Po­máz-Pilis­szent­ke­reszt vona­lon. Itt kez­dő­dik a piros + jel­zés, ami elve­zeti a túrá­zót a szur­dok­ba. Kö­ves, szik­lás er­dei ösvé­nyen ha­lad­tunk, amit gyak­ran ke­resz­tez a pa­tak, így ki­sebb gáz­ló­kon és fahi­da­kon is át kel­lett kel­nünk új­ra és új­ra. A turis­taös­vény csak szá­raz idő­ben jár­ha­tó!

Úticélunk­hoz köze­led­ve a Domi­ni-for­rás­nál fel­fris­sítet­tük ma­gun­kat; in­nen az út egy­re kalan­dosab­bá, a völgy egy­re szű­keb­bé vált. A turis­tajel­zés a hegy­olda­lon fel­ka­pasz­ko­dó falép­csők­nél ha­lad to­vább föl­fe­lé, és kike­rüli a szur­dok­völgy legiz­galma­sabb ré­szét, mi azon­ban ép­pen oda tar­tot­tunk. A szik­lakat­lan­ba meg­ér­kezve jobb olda­lon talál­juk az "Y"-bar­lan­got (ami ott jár­tunk­kor épp két kalan­dor éj­sza­kai szál­lásá­ul szol­gált), a szur­dok mé­lyé­ről pe­dig az úgy­neve­zett Mete­or-lét­ra ve­zet fel. Sze­ren­csénk volt, hogy az el­múlt idő­szak eső­inek kö­szön­hető­en csör­gede­zett a vas­lét­ra mel­let­ti víze­sés is. A lét­rán fel­mász­va egy­szer­re csak egy em­ber ál­tal jár­ha­tó, szűk ka­nyon veze­tett min­ket vissza a turis­tajel­zés­re. A völgy­kat­lan fe­letti ré­szen talál­ható Reme­te-bar­lang ép­pen régé­szeti feltá­rás alatt állt, vala­ha felte­hető­en kul­ti­kus hely­ként szol­gált.

Utunk innen­től már ké­nyel­mes er­dei séta volt a La­jos-forrá­sig (piros jelzés), on­nan pe­dig a sárga jelö­lésű ösvé­nyen a Va­sas-sza­kadé­kot vet­tük célba. Ez egy 8 mé­ter magas vulká­ni ere­detű kép­ződ­mény - egy hatal­mas hasa­dék, mint­ha a szik­lafa­lat ketté­vág­ták vol­na. A Va­sas-szaka­dék­hoz tett kis kité­rő u­tán to­vább­men­tünk eddi­gi jel­zé­sün­kön, így jut­va el a Kő-hegy szé­les, lapos fenn­síkjá­ra, ahol szép kilá­tás tá­rult e­lénk Szent­endre irá­nyába. A turis­taház­tól nem messze áll a Pető­fi-pihe­nő, ahon­nan a szin­te füg­gő­leges hegy­ol­dal kü­lön­leges szikla­formá­cióit is meg­cso­dálhat­tuk, köz­tük Na­pó­leon kalap­ját.

A Kő-hegyről még hosszú sé­ta várt ránk lefe­lé a hegy­ről, és ke­resz­tül a dim­bes-dom­bos tá­jon be a vá­ros­ba, Szent­end­rére.

Árpád-kilátó

2018. június 9.

Bevezető ki­rán­dulás­nak egy könnyen vé­gig­jár­ható, kel­le­mes, nem túl hosszú tú­rát ter­vez­tünk a Bu­dai-hegy­ség­ben. A 61-es vil­la­mos Nagy­híd ne­vű meg­álló­jától indul­tunk a zöld turis­tajel­zé­sen, és elő­ször az A­páthy-szik­lát mászvtuk meg. Az Ör­dög-árok lipót­me­zei sza­ka­sza fö­lött emel­kedő, 242 méte­res magas­ság­ban lé­vő dolo­mit­rög tete­jé­ről szép ki­lá­tás nyí­lik a Já­nos-hegy­re, a Kis- és a Nagy-Hárs-hegy­re.

Következő állo­má­sunk a Kő­kapu­nak neve­zett érde­kes szik­la­kép­ződ­mény volt, majd a Vas­ka­pu-hegy mel­lett elha­lad­va ha­ma­ro­san el is ér­tük a Látó-hegy olda­lá­ban az Ár­pád-kilá­tót, ahon­nan a fővá­ros­ra és a Du­na ké­ken ragyo­gó sza­lag­jára lát­tunk rá. Rátér­ve a kék jel­zés­re a Glück Fri­gyes ú­ton meg­néz­tük a Kecs­ke-szik­lá­kat és a vitat­hatat­lanul orosz­lán for­má­jú Orosz­lán-szik­lát. A sárga turis­tajel­zé­sen, a Vadas­kerti-nye­reg men­tén sétál­tunk el Hűvös­völ­gyig, kirán­dulá­sunk itt ért vé­get.