Regisztráció aktuális programjainkra

Kérlek, tölts ki min­den csil­lag­gal je­lölt me­zőt! Ü­gyelj rá, hogy pon­to­san add meg az e-mail cí­med, mert ar­ra fog­juk kül­de­ni Ne­ked a ki­rán­dulás­sal kap­cso­latos fon­tos infor­máci­ókat (gyü­le­ke­ző he­lye és ide­je, rész­le­tes útvo­nal­terv, eset­leges költ­sé­gek stb.)!

Ha még nem múl­tál el 18 é­ves, de a szü­le­id nél­kül sze­ret­nél csat­la­koz­ni a túrá­hoz, anyu­kád vagy apu­kád re­giszt­rál­hat Té­ged. Eb­ben az eset­ben a szü­lő­nek a sa­ját ada­tait kell meg­ad­ni, de je­löl­jé­tek be a "A gyer­me­ke(i)m ne­vé­ben re­giszt­rá­lok" opci­ót, és tölt­sé­tek ki az oda tar­to­zó me­ző­ket! 14 éves kor alat­ti gye­re­kek csak szü­lő­vel e­gyütt ve­het­nek részt a kirán­dulá­so­kon.

Ezt a részt csak akkor töltsd ki, ha 14-17 év közöt­ti gyerme­ke(i)det szeret­néd regiszt­rálni, és Te vagy a párod nem jöttök kirán­dulni.

  •  fő
  •  fő
  •  fő
  •  fő
  •  fő

Ada­tai­dat az adat­védel­mi tör­vény­nek meg­fe­lelő­en bi­zal­ma­san ke­zel­jük, sem­mit nem a­dunk ki har­ma­dik fél­nek, és ké­ret­len le­ve­lek­kel, rek­lá­mok­kal sem fo­gunk bom­báz­ni.