Aktuális
kirándulásaink
2018. szeptember

Aktuális kirándulásaink:
2018. szeptember

Nagy-Szénás

Nagy-Szénás Nagy-Szénás

Időpont: 2018. szeptember 8.

Táv: 13 km

A túra időtartama: 6 óra

Indulás: Budapest, Nyugati pályaudvar, reggel 9 óra

Remete-szurdok

Remete-szurdok Remete-szurdok

Időpont: 2018. szeptember 15.

Táv: 10 km

A túra időtartama: 5 óra

Indulás: Hűvösvölgy, 64-es busz végállomása, délelőtt 10 óra

Aggteleki Nemzeti Park

cseppkőbarlang Aggtelek

Időpont: 2018. szeptember 29.

Táv: 6,7 km (barlangtúra)

A túra időtartama: 4-5 óra

Indulás: Budapest, Városliget (buszparkoló), reggel 8 óra

Útvonal: Pilisszentiván, Jóreménység u. - Antal(Antónia)-árok (sárga turistajelzés) - Nagykovácsi, Zsíroshegyi út - Alsó-Zsíros-hegy (kék turistajelzés) - Felső-Zsíros-hegy (kék turistajelzés) - Nagy-Szénás - Kutya-hegy nyerge - Bükkös-árok (kék + turistajelzés) - Hosszú-árok (piros turistajelzés) - Pilisszentiván, Jóreménység u.

Rövid ismertető: Az 550 méter ma­gas, Nagy­ková­csi és Pi­lis­szenti­ván kö­zött talál­ható Nagy-Szé­nás a Bu­dai-hegy­ség egyik leg­gyö­nyö­rűbb pano­rá­mát nyúj­tó csú­csa. A fű­vel és kö­vek­kel borí­tott ko­pár, szél­fút­ta, la­pos hegy­tető­ről be­lát­ható mind a Bu­dai-hegy­ség szá­mos csú­csa, mind a Pi­lis hegy­vonu­lata. Nem vé­let­len, hogy az Or­szá­gos Kék­túra e­gyik sza­ka­sza is átha­lad itt. Ter­mé­szet­vé­del­mi terü­let rit­ka nö­vény­fajok­kal, példá­ul kizá­ró­lag itt for­dul elő a pili­si len.

Aki Nagy­ková­csi fe­lől sze­ret­ne fel­jut­ni a hegy­tető­re, an­nak érde­mes a Nagy-Szé­nás tan­ös­vényt vé­gig­jár­nia. Mi ezút­tal más útvo­nalat vá­lasz­tot­tunk: Pilis­szenti­ván­ról in­dul­va elő­ször kité­rőt te­szünk Soly­már irá­nyá­ba, a 424 mé­ter ma­gas Al­só-Zsí­ros-hegy­re, ahon­nan szin­tén szép kilá­tás nyí­lik a Pi­lis csú­csa­ira. Az Alsó-Zsí­ros-hegy és a Nagy-Szé­nás meg­hó­dítá­sa u­tán ké­nyel­mes er­dei sétá­val ju­tunk vissza kiin­duló­pon­tunk­ra, Pilis­szenti­vánra.

Útvonal: Hűvösvölgy, 64-es busz Kökörcsin utcáig - Középső-Jegenye-völgy (sárga turistajelzés) - Kerek-hegy (kék turistajelzés) - Kovácsi-erdőföldek - Remete-hegy (Dr. Pápa Miklós út) - Remete-szurdok - Ördögárok - Máriaremete

Rövid ismertető: Bár fő úti­cé­lunk a Re­mete-hegy és a Re­mete-szur­dok, egy szép er­dei sétá­val kez­dünk a Kö­zép­ső-Jege­nye-völgy í­vét köve­tve, majd a Ke­rek-he­gyet meg­ke­rül­ve. In­nen az Or­szá­gos Kék­túra jel­zé­sén me­gyünk to­vább, ami e­gyütt halad a Má­ria-úttal Reme­tesző­lős és Má­ria­reme­te felé. A Ková­csi-erdő­föl­dek men­tén halad­va, ahol az utat vad­cse­resz­nye­fák sze­gé­lye­zik, már a 423 mé­ter ma­gas Re­mete-hegy­re ka­pasz­ko­dunk fel.

A Dr. Pápa Mik­lós ter­mé­szet­já­ró­ról elne­ve­zett tan­ös­vény ve­zet min­ket ke­resz­tül a Re­mete-he­gyen gyö­nyö­rű kilá­tást biz­to­sít­va. Szik­lás, na­gyon mere­dek ú­ton ju­tunk le az 1 km hosszú Re­mete-szur­dok­ba, ami az Ör­dög-árok ne­vű patak szur­dok­völ­gye, és első­sor­ban nyu­gat-ke­let irány­ban ka­nya­rog. A Re­me­te-szur­dok tele van ki­sebb-na­gyobb bar­lan­gok­kal, me­lyek­ben szá­mos jég­kor­szak előt­ti ál­la­ti ma­rad­ványt tár­tak fel. A túrá­zók szá­má­ra könnyen elér­hető Reme­te-bar­lang­hoz mi is felka­pasz­ko­dunk. Ki­rán­dulá­sun­kat Má­ria­reme­tén fe­jez­zük be, ahol min­den­képp meg­néz­zük a má­ria­reme­tei Kis­bol­dog­asszony-bazi­likát, és meg­pi­hen­ünk egy kicsit a temp­lom­kert­ben.

Útvonal: Budapest, Városliget (utazás bérelt busszal, M3-as autópálya) - Aggtelek (Baradla-barlang) - Budapest, Városliget

Rövid ismertető: Az Agg­tele­ki Nem­zeti Park 1985-ben jött lét­re ki­fe­jezet­ten a geo­lógi­ai érté­kek (a fel­színi karszt­jelen­sé­gek és a hí­res csepp­kő­bar­lan­gok) védel­me érde­ké­ben. Több, mint 20 e­zer hek­tár terü­leten he­lyez­ke­dik el az Agg­te­leki-karsz­ton. Szá­mos izgal­mas fel­szí­ni karszt­jelen­ség mel­lett a nem­zeti park iga­zi cso­dái a bar­lan­gok.

A Gömör–Tornai-karszt terü­le­tén is­mert mi­ntegy 1200 barl­ang közül 273 Ma­gyar­orszá­gon, az Agg­tele­ki Nem­zeti Park­ban ta­lál­ható. Rend­kí­vül sokfé­lék: fel­tár­tak ak­tív pata­kos, füg­gő­leges és hasa­dék-akna­bar­lan­gokat, il­letve zsom­bo­lyokat is. Szá­mos ren­del­kezik fü­ggő- és álló­csepp­kö­vek­kel, csepp­kő­oszlo­pokkal, bor­só­kövek­kel. Re­kor­der­nek szá­mít a 25 kilo­méte­res Ba­rad­la–Domi­ca-bar­lang­rend­szer mint égö­vünk leg­hosszabb ak­tív pata­kos bar­lang­ja, vala­mint a Mete­or-bar­lang­ban van Ma­gyar­or­szág e­gyik leg­na­gyobb föld alatti ter­me, a Titá­nok csar­noka.

A kirán­dulás egy 4-5 órás veze­tett tú­rát fog­lal magá­ba a gyö­nyö­rű Ba­rad­la-bar­lang­ban. Bő­vebb in­for­má­ció a túrá­ról a nem­zeti park hon­lap­ján. Vár­ha­tó vissza­érke­zés Buda­pest­re: es­te 7-8 óra kö­zött.

Régebbi túráink

Régebbi túráink

Ha nem tud­tál ve­lünk tar­ta­ni, de kí­ván­csi vagy, mer­re jár­tunk ed­dig, vagy csak öt­le­tet ke­re­sel egy sa­ját tú­rá­hoz, nézd meg ko­ráb­bi ki­rán­du­lá­sa­in­kat! Ha ked­vet kap­tál, csat­la­kozz ak­tu­ális prog­ram­ja­ink­hoz!

Ol­vasd el ko­ráb­bi kirán­dulá­sa­ink rö­vid le­írá­sát!

Minde­gyik ré­geb­bi tú­ránk­ról to­váb­bi sok szép fo­tót ta­lál­sz a Galé­ria me­nü­pont­ban.

Szilvásvárad

Szilvásvárad

2018. augusztus 25.

Olvass tovább!
Nagy-Kevély

Nagy-Kevély

2018. augusztus 12.

Olvass tovább!
Sorrento

Sorrento

2018. augusztus 5.

Olvass tovább!
Eger

Eger, Egerszalók

2018. július 29.

Olvass tovább!
Dobogókő

Prédikálószék

2018. július 14.

Olvass tovább!
Nagy-Hárs-hegy

Hárs-hegy

2018. július 8.

Olvass tovább!
Szentendre

Szentendre

2018. június 24.

Olvass tovább!
Holdvilág-árok

Holdvilág-árok

2018. június 16.

Olvass tovább!
Apáthy-szikla

Árpád-kilátó

2018. június 9.

Olvass tovább!